Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Groeizaam is opgericht door Greet Huys en gevestigd te Hendrick Conciencestraat 63 te Sint-Niklaas. Groeizaam richt zich op coaching van kinderen, jongeren en volwassenen, evenals het organiseren van groepstherapie, trainingen, lezingen, creatieve workshops en themabijeenkomsten.

BTW nummer: BE0801.561.874. 

E-mail: greet@groeizaam.info

2 Begeleiding Kinderen t/m 16 jaar

Groeizaam is gehouden aan de wettelijke regel die voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Groeizaam kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

3 Vertrouwelijkheid

Groeizaam is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessie. Voor overleg met derden, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

4 Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de tarieven. Deze zijn na te lezen onder de pagina 'Tarieven' op de website of na te vragen bij praktijk Groeizaam via greet@groeizaam.info.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand op voorhand aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de coachee inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is (> 15min), wordt er een afspraak gemaakt.

De tarieven die worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (onder meer type van coachsessie, schoolbezoek, huisbezoek,..). Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd bedrag onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald cash of via de mobiele app aan coach Greet Huys.

5 Verhindering

Het afzeggen van een afspraak kan tot 24u voor aanvang van uw afspraak kosteloos. Wanneer u te laat afzegt en/of ook niet op uw afspraak verschijnt, zal ik genoodzaakt zijn u het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per sessie verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen sessie.

6 Aansprakelijkheid

Het advies van coach Greet is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Coach Greet is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke of psychische klachten, raden we u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

7 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Groeizaam en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Je kan deze algemene voorwaarden terugvinden op de website.

Privacy

1 Inleiding

Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden.

Door gebruik te maken van de producten, diensten en website van Groeizaam geeft u aan het privacy beleid van Groeizaam te aanvaarden.
Groeizaam respecteert de privacy van haar klanten alsook van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Groeizaam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderhavig privacy beleid.

2 Contactgegevens

Groeizaam
Hendrick Conciencestraat 63
B-9100 Sint-Niklaas
tel. +32 
email : greet@groeizaam.info
website www.groeizaam.info

Greet Huys is de Functionaris Gegevensbescherming van Groeizaam

3 Verwerking van persoonsgegevens

Groeizaam verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van onze diensten en/of die u zelf op eender welke andere manier aan ons meedeelt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u uitdrukkelijk verstrekt bij het maken van een online-afspraak, in correspondentie, bij telefonisch contact of mondeling tijdens een behandeling.

4 Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Groeizaam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

5 Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Groeizaam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties
 • Om u te bellen of e-mailen indien nodig voor de goede uitvoering van onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen van wetgevingen en/of onze diensten/evenementen
 • Om goederen bij u te bezorgen, zoals bijvoorbeeld een cadeaubon
 • Afhandelen van uw betaling
 • Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die vereist zijn in het kader van belastingaangifte van Groeizaam.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde cloud of die van derden of in onze afgesloten praktijkruimte. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Groeizaam

Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Groeizaam verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te kunnen verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren.

6 Derde partijen

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de producten, diensten en website van Groeizaam we oefenen geen controle uit op en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden die u via de website van Groeizaam kan bezoeken.

7 Delen van persoonsgegevens met derden

Groeizaam deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit zou vereist zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zullen wij hiervoor vooraf en uitdrukkelijk uw toestemming moeten hebben gevraagd en verkregen.

8 Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Groeizaam gebruikt alleen technische en functionele cookies alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien, om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groeizaam. U heeft eveneens recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een specifiek verzoek naar greet@groeizaam.info

10 Bescherming van persoonsgegevens

Groeizaam neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

11 Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacy beleid kan ten allen tijde worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit privacy beleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid in dit document aangeven en indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving.

Datum: 22/07/2023


Disclamer en privacy